Welkom

Om de leesbaarheid van de Vlaamse begroting te verbeteren, werd een tool opgezet die begrotingsdocumenten volledig gedigitaliseerd kan aanbieden in combinatie met een koppeling aan de begrippendatabank van het beleidsdomein Financiën en Begroting.

De tool biedt met andere woorden de documenten gedynamiseerd aan en verrijkt ze met definities uit de begrippendatabank om het vakjargon te verduidelijken.

Het startschot wordt gegeven met de Algemene Toelichting bij de begroting 2019.

Het betreft een eerste proefversie van de tool. De tool zal gestaag worden uitgebreid, zowel wat betreft de ontsloten documenten als de gekoppelde informatie.

De begrippendatabank van het beleidsdomein Financiën en Begroting bevat naast begrotingsgerelateerde begrippen tevens begrippen en definities rond fiscaliteit, boekhouding en financieel beheer. Ze is afzonderlijk van deze tool eveneens te raadplegen via http://begrippendatabank.fenb.be/